logo
GÜMRÜK MEVZUATI
ŞUBAT 2018 - SRC GÜMRÜK MEVZUATI
1.
Kaçakçılıkta Mücadele Kanunu çerçevesinde yapılacak “kontrollü teslimat“ işlemleri aşağıdakilerden hangisi tarafından yürütülmez?
Doğru Cevap: "C" Jandarma Genel Komutanlığı
Soru Açıklaması
2.
Gümrük işlemlerinde sadece Beyanname ve eklerinin doğruluğunun kontrol edildiği hat hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Sarı hat
Soru Açıklaması
3.
Taşıtların Türkiye Gümrük Bölgesine giriş ve çıkışları ile buna ilişkin gümrük işlemlerinin normal çalışma saatleri dışında da yapılabileceği istisnai durum aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Hepsi
Soru Açıklaması
4.
Gümrük mevzuatına göre, taşınan yükün fiziki muayenesi ile birlikte belgelerinin de kontrol edildiği hat aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Kırmızı hat
Soru Açıklaması
5.
Karayoluyla Türkiye gümrük bölgesine getirilip eşyanın özet beyanının verildiği tarihten itibaren kaç gün içinde gümrükçe onaylanmış bir işleme tutulması ve işlemin tamamlanması gerekir?
Doğru Cevap: "B" 20 gün
Soru Açıklaması
6.
Gümrük mevzuatına göre, uluslararası eşya taşımacılığında kullanılan; kamyon, römork ve yarı römorklar için düzenlenen Karayolu Taşıtı Onay Belgesi (uygunluk), hangi kurum tarafından verilir?
Doğru Cevap: "D" Yetkili Gümrük Müdürlükleri
Soru Açıklaması
7.
Gümrük Kanununa göre transit rejiminde rejim hak sahibine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Asıl sahibi
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi “Eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması” işlemlerinden birisi değildir?
Doğru Cevap: "D" Malın ambalajlanması
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi Gümrük rejimlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" İmalat rejim
Soru Açıklaması
10.
Gümrük mevzuatına göre eşyanın bir gümrük rejimine tabi tutulması talebinde bulunulmasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Gümrük beyanı
Soru Açıklaması
logo
GÜMRÜK MEVZUATI
ŞUBAT 2018 - SRC GÜMRÜK MEVZUATI
11.
Türkiye Gümrük Bölgesine gelen eşyanın gümrük idaresine bildirilmesine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Eşyanın gümrüğe sunulması
Soru Açıklaması
12.
Taşıt Onay Belgesinin (uygunluk)  süresi yurtdışında bittiği takdirde aşağıdakilerden hangisi yapılır?
Doğru Cevap: "B" Sefer tamamlana kadar yola devam edilir
Soru Açıklaması
13.
Gümrük mevzuatına göre, Türkiye sınır gümrükleri ile iç gümrükler arasında izlenmesi zorunlu olan yollara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Gümrük yolu
Soru Açıklaması
14.
Gümrük mevzuatına göre gümrük beyanı aşağıdaki hangi şekilde yapılamaz?
Doğru Cevap: "B" Sözlü olarak
Soru Açıklaması
15.
Gümrük mevzuatına göre, eşyanın gümrük mührü altında taşınması için karayolu taşıt onay (uygunluk) belgesini hangi kurum verir?
Doğru Cevap: "D" Yetkilendirilen gümrük müdürlükleri
Soru Açıklaması
16.
Gümrük Kanununa göre açılmasına izin verilen beyanname ile gümrük idaresi gözetimi ve denetimi altında eşyanın muhafaza edildiği yere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Antrepo
Soru Açıklaması
17.
Antrepoda sayım sonucunda eksik çıkan eşya hakkında Gümrük Kanununa göre hangi ceza verilir?
Doğru Cevap: "B" Gümrüklenmiş değerin 2 katı para cezası
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi gümrük bölgesi içinde transit rejimine tabidir?
Doğru Cevap: "D" Hepsi
Soru Açıklaması
19.
Gümrük mevzuatına göre dökme yüklerde fire oranı ne kadardır?
Doğru Cevap: "B" %3
Soru Açıklaması
20.
Eşyanın tam muayene yapıldığı hat aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Kırmızı hat
Soru Açıklaması
logo
GÜMRÜK MEVZUATI
ŞUBAT 2018 - SRC GÜMRÜK MEVZUATI
21.
Fiziki muayeneye gerek görmeksizin eşyaya ait beyanname ve eklerinin doğruluğunun ve birbiriyle uygunluğunun kontrol edildiği hatta ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Sarı hat
Soru Açıklaması
22.
Uluslararası anlaşma hükümlerine göre ülkemize giren ticari eşyalarından alınan vergiye ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Gümrük vergi
Soru Açıklaması
23.
Eşyanın cins, nevi ve niteliklerine göre sistematik bir şekilde numaralandırılarak sınıflandırıldığı ve alınacak gümrük vergisi oranlarının gösterildiği, Bakanlar Kurulunca kabul edilen cetvele ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Türk Gümrük Tarife Cetveli
Soru Açıklaması
24.
Bir takvim yılı içinde veya muayyen bir dönem itibarıyla yapılmasına izin verilen ithalatın miktarına ne denir?
Doğru Cevap: "C" Kota
Soru Açıklaması
25.
Eşyanın Menşei denilince ne anlıyorsunuz?
Doğru Cevap: "B" Karasuları da dâhil olmak üzere, tümüyle bir ülkede elde edilen veya üretilen eşya
Soru Açıklaması
26.
Türkiye gümrük bölgesinin giriş noktalarındaki gümrük kapıları ile bu bölgenin içinde yer alan gümrük kapıları arasında izlenmesi zorunlu olan yollara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Gümrük yolu
Soru Açıklaması
27.
Türkiye gümrük bölgesine giren(karayolu, denizyolu, havayolu ve demiryolu) taşıtların aranması gereken hallerde, durum tutanakla saptanarak; arama, hangi makamdan izin alınmak suretiyle yapılır?
Doğru Cevap: "A" Bölgenin/Mahallin en büyük gümrük idare amirinden
Soru Açıklaması
28.
Serbest Bölgeye konulan eşyaların gümrüğe kaç gün içinde sunulması gerekir?
Doğru Cevap: "A" Gümrüğe sunulması zorunluluğu yoktur
Soru Açıklaması
29.
Eşyayı Türkiye Gümrük Bölgesine getiren kişi(taşımacı) tarafından gümrüğe ne sunulur?
Doğru Cevap: "B" Özet beyan
Soru Açıklaması
30.
Aşağıdakilerden hangi kuruma Özet Beyan sunulur?
Doğru Cevap: "A" Gümrüğe
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.